ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 17.04.2020

Bilindiği üzere çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (“Kanun”) hükümlerine göre Organize Sanayi Bölgeleri (“OSB”) kurulmaktadır.

Bu kapsamda birçok OSB kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bunun yanında 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile OSB ‘lerin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik’te birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 16.04.2020 tarih ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile OSB içindeki yapıların projelendirilmesi ve işletme aşamasındaki diğer esaslar belirlenmiştir. Buna göre OSB içinde yer alacak, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer almayacak şekilde ve güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçmeyecek şekilde yerde kurulum yapılması mümkündür. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna OSB karar verir.

Yine OSB içinde kurulamayacak tesisler Yönetmelik md 54 ‘te belirtilmiştir. Buna göre karma OSB ‘lerde Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamayacaktır. Buna göre katılımcıların kendi ihtiyaçları (öz tüketim) amaçlı olarak güneş enerjisi santrali kurmaları mümkün gözükmektedir.

Sonuç olarak; OSB ‘ler içinde kural olarak güneş enerjisi santrali kurulması ve çatı ve cephe dışında kurulum mümkün değil iken; Yönetmelik ‘te 16.04.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile öz tüketim amacıyla OSB içinde yer alan işletmeler güneş enerjisi santrali kurabileceği gibi ilgili parsel alanının %25’ini geçmeyecek şekilde yerde de kurulum yapılabilecektir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.