ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 14.05.2020 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 14.05.2020 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 14.05.2020 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 14/05/2020

14.05.2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve değişiklikler bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir (m. 7). Bu Bülten’de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) yapılan bu değişiklikleri ele alacağız.

Yönetmelik’teki ilk değişiklik “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15. maddede yapılmıştır. İlgili maddenin 6. fıkrasının b bendinde YEKA[1] için yapılan ön lisans başvurularında, başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebileceği ve/veya başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 9. fıkrasının d bendinde ise 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere ilişkin tadil taleplerini sonuçlandıracağı belirtilmiştir.

“Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24.maddenin 11. fıkrasının e bendinde ise 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklerin  ilgili ana hizmet birimi tarafından sonuçlandırılacağı ifade edildikten sonra; bu bent kapsamında yapılacak tadiller için, Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmayacağı vurgulanmıştır.

Mali hükümler arasındaki “Lisans Bedelleri” başlıklı 43. maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir. İlk olarak maddenin 16. fıkrasında m. 57/II’ye[2] onaya tabi pay devirleri ve kontrol değişikliklerinde onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanacağı ifade edilmiştir. Böylece onay alınmadan gerçekleştirilen ortak değişiklikleri mali olarak dezavantajlı konuma getirilmektedir. İkinci olarak ise maddenin 17. fıkrasında ise, m. 59/X kapsamında ilgili tüzel kişinin kendisine tanınan süre içerisinde birleşme veya bölünme işlemini tamamlaması ancak yükümlülüklerini süresi içinde tamamlamaması halinde lisans alma bedeli bir katı artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin “Dolaylı pay sahipliği” başlıklı 51. maddesinin 1. fıkrasının c bendindeki “Lisans sahibi veya lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişiyi kontrol eden gerçek veya tüzel kişilerden her birinin, o tüzel kişilikte yüzde yüz oranında dolaylı paya sahip olduğu kabul edilir.” düzenlemesi ilga edilmiştir.

Yönetmelik, lisans sahibinin birleşme ve bölünme işlemlerine de sıkı kurallar getirmiştir. 59. maddenin 10. fıkrasında yapılan değişiklik ile birleşme veya bölünmeye onay verilmesi kararında herhangi bir yükümlülüğe yer verilmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre tayin edileceği; süresi içerisinde yükümlülükleri yerine getirerek lisans alma bedelini ödeyip Kuruma başvuru yapan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verileceği; yükümlülüklerin mücbir sebep halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde onay işleminin süre sonunda kendiliğinden hükümsüz hale geleceği hüküm altına alınmıştır. Burada “lisans alma bedelini ödeyip Kuruma başvuru yapan” ibaresi eklenerek lisans alma bedelinin ödenmesine vurgu yapılmıştır.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.                                  


[1] 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında belirlenecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarını ifade etmektedir (m. 4/I-nnn).

[2] Bu hükümde lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi onaya tabi tutulmuştur.